“ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ -Super Διαγωνισμός» 

Η εταιρεία με την επωνυμία “NEPHRON MEDICAL DEVICES IKE” που εδρεύει στον νομό Αττικής, επί της οδού Λυκούργου 27, Άγιοι Ανάργυροι, ΤΚ 13561, και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, χάριν συντομίας, η «Εταιρεία»), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Πιεσόμετρο -Super Διαγωνισμός», υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα: 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, έχουν άτομα που: 

(α) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, 

(β) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, 

(γ) τόσο κατά το χρόνο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού έως και τη λήξη αυτού, δεν έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα ή τελεσίδικα για οποιοδήποτε διωκόμενο εκ του Ποινικού Κώδικα αδίκημα, και

(δ) είναι κάτοχοι εν ισχύ νόμιμου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου.

Αντιθέτως, από τον παρόντα διαγωνισμό εξαιρούνται: 

(α) τα ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, 

(β) οι ανήλικοι, 

(γ) οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Εταιρείας, και 

(ζ) όσοι σχετίζονται επαγγελματικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, συνδράμοντας στη διενέργειά του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Ο διαγωνισμός συνίσταται σε δωρεάν συμμετοχή σε κλήρωση, χωρίς να απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος. 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει αρχικά να επισκεφτεί την επίσημη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook (https://www.facebook.com/www.nephron.gr) και να απαντήσει με σχόλιο κάτω από τη σχετική κοινοποίηση για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αναφέροντας ένα ενδιαφέρον άρθρο, που βρήκε στον ιστότοπο www.www.nephron.gr , με αντιγραφή του URL (ηλεκτρονικής διεύθυνσης) και επικόλληση στην σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού στο Facebook.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (Server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του προγράμματος. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση των συμμετεχόντων – ενδιαφερομένων εκ των ως άνω αιτιών. 

3. ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 4/11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας, μέσω χρήσης online εργαλείου, το οποίο αναδεικνύει τυχαία νικητές από τα σχόλια ενός post, λαμβάνοντας υπόψη και αποκλείοντας τις διπλές συμμετοχές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Θα κληρωθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός. 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται από την 23/10/ 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 έως και την 3/11/20 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59, όποτε και θα ολοκληρωθεί. 

Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη του άνω χρονικού διαστήματος, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία, προκειμένου να τη συμπεριλάβει στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη του νικητή. Τουναντίον, τυχόν υποβληθείσες μετά το άνω χρονικό διάστημα συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, μη δεσμεύοντας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία. 

5. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

Ένας (1) τυχερός, έπειτα από κλήρωση, θα κερδίσει ένα ψηφιακό πιεσόμετρο Omron M4 Intelli IT.

Ο νικητής ρητά κι ανεπιφύλακτα αποδέχεται την παραπάνω διαδικασία, ως και άπαντες τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. 

Η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης σελίδας της Εταιρείας στο Facebook, με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, ούτως ώστε να κληθεί ο νικητής να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, αποστέλλοντας ιδιωτικό μήνυμα («direct message»), ούτως ώστε να «εξαργυρώσει» το δώρο του. Η αποστολή του δώρου προς το νικητή του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από την Εταιρεία.

Κατά την επικοινωνία αυτή, θα ζητούνται εκ νέου από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.), προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά του και, κατά συνέπεια, η «εξαργύρωση» του δώρου. Η Εταιρεία ενδεχομένως να ζητήσει από το νικητή και επιπρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης εν ισχύ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Ρητά διευκρινίζεται ότι το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. 

Ο νικητής δικαιούται να αποδεχτεί το δώρο του εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία του με την Εταιρεία για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο και τον παρόντα διαγωνισμό. 

Στην περίπτωση αυτή, το δώρο δικαιούται ο αναπληρωματικής νικητής. Ο τελευταίος δικαιούται να αποδεχτεί το δώρο του εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσής του από την Εταιρεία. Ομοίως με τα παραπάνω, σε περίπτωση που ο αναπληρωματικός νικητής δεν ανταποκριθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία του με την Εταιρεία για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο και τον παρόντα διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας, γεγονότος δηλαδή εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει το δώρο – αλλά ούτε και εναλλακτικά δώρα – στον αναδειχθέντα νικητή, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται στην προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Όλοι όσοι εκδηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό, υποβάλλοντας τη συμμετοχή τους κατά τον παραπάνω τρόπο, αποδέχονται αυτόματα πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη του παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται το σύνολο ή μέρος των Όρων αυτών, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 

Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: 

(α) όλα τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ τους στο Facebook, δεν ανήκουν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο στους ίδιους, 

(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, 

(γ) σε περίπτωση που αναρτηθούν σχόλια με προσβλητικό περιεχόμενο, ύβρεις κλπ., η Εταιρεία δικαιούται να τα διαγράψει και να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό,

(δ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και η σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται, ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, από τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό, 

(ε) με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν προσβάλλουν το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, 

(στ) παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στην Εταιρεία, ούτως ώστε η τελευταία να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού ∙ επιτρεπόμενης να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με εκείνη πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης της Διαφημιστικής), αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και προς εκπλήρωση του σκοπού του, 

(ζ) παρέχουν, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων τους στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά, στην επίσημη σελίδα της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναφοράς («mention») του δημόσιου προφίλ του νικητή στο Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν, επιπλέον, στην Εταιρεία το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε οπτικοαουστικού υλικού τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, καθώς και κάθε σχετικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησής τους και χωρίς τούτο να συνιστά παραβίαση του δικαιώματός τους στην προσωπικότητα. Σε περίπτωση δε που ο νικητής αρνηθεί την προβολή του κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του, 

(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας, σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα πρέπει να ακυρωθεί για κάποιον από τους λόγους που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, 

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ /ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην επίσημη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook  (https://www.facebook.com/www.nephron.gr) ). Ομοίως, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει μονομερώς τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο ή/και να ματαιώσει το διαγωνισμό. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή/και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη με το διαγωνισμό και τη διενέργειά του. 

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και προσήκουσα γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην Εταιρεία, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό δεν έχουν, ούτε αποκτούν, οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εμπορικών σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων και διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας. 

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ότι η ίδια (ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας) θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα προσωπικά τους δεδομένα, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή και την απόδοση του δώρου σε αυτόν, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή, σαφή και αδιαμφισβήτητη συναίνεση των συμμετεχόντων για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, με αποκλειστικό και μόνο σκοπό τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή. 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, πέραν των συνδεδεμένων με την Εταιρεία προσώπων, στα οποία πρέπει απαραιτήτως να διαβιβαστούν για την προσήκουσα διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού. Άπαντα τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρεία και τα ανωτέρω συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα έως την ανάδειξη του νικητή και την παράδοση του δώρου σε αυτόν. Κατόπιν τούτου, θα καταστρέφονται οριστικά, κατά τα ρητώς οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ως άνω συγκατάθεσής του, πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα δύναται να απευθύνεται στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση dpo@nephron.gr με θέμα GDPR, ή με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη «GDPR» στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λυκούργου 27,  Άγιοι Ανάργυροι, 13561). 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε δε τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2108315948, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00. 

Αθήνα, 23/10/2020