Ένας στους 100 νοσηλευόμενους ασθενείς με Covid-19 εμφανίζει πνευμοθώρακα ως επιπλοκή | nephron
error: Content is protected !!