Στο Λαϊκό Νοσοκομείο η πρώτη λειτουργία σταθμού βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους εντός δημόσιας υπηρεσίας - nephron
error: Content is protected !!